Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19