1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ và công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

2. Nhiệm vụ

a, Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

1) Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của tập thể, cá nhân ở các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; tổ chức tuyển sinh và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định.

2) Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

3) Đề xuất xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

4) Quản lý hồ sơ tuyển sinh và quá trình đào tạo, bồi dưỡng của học viên.

5) Soạn thảo các văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

6) Mua phôi, quản lý và cấp phát các loại chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ sinh viên

1) Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho người học; giới thiệu việc làm và cơ quan tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp.

2) Khảo sát nhu cầu và yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp gắn nhà trường với doanh nghiệp.

3) Chủ động liên hệ, tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp; phối hợp với các khoa chuyên môn lập kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đi tham quan, thực tập trải nghiệm thực tế phù hợp với ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

4) Vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ hỗ trợ sinh viên; làm đầu mối trong công tác tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các doanh nghiệp.

5) Xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý hoạt động, mối quan hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp.

6) Tổ chức và quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên khi được Nhà trường giao.

c) Nhiệm vụ khác

1) Soạn thảo các văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

2) Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên của Trung tâm.

3) Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý.

4) Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định.

5) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phản hồi về bài viết “Chức năng nhiệm vụ trung tâm đào tạo, bồi dưỡng”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: