Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ đào tạo của các đơn vị

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của Phòng Công tác sinh viên, năm học 2014-2015

Số 44/BC-ĐHSPKTNĐ, 28/8/2015

 

2

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng, đại học năm 2016

Số 40/BC-ĐHSPKTNĐ, 8/9/2016

 

3

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của Phòng Đào tạo, năm 2016

Số 44/BC-ĐHSPKTNĐ, 30/9/2016

 

4

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, năm 2016

Số 54/BC-ĐHSPKTNĐ, 12/12/2016

 

5

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện, năm 2017

Số 19/BC-ĐHSPKTNĐ, 29/03/2017

 

6 Báo cáo chất lượng phục vụ đào tạo của các đơn vị năm 2018 Số 84/BC-ĐHSPKTNĐ, 20/12/2018