Tên tài liệu

Tập bài giảng Quản trị nhân lực

Tác giả:

ThS. Phạm Thị Lê Hoa - ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết