TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
ĐỢT 1

Bước 1: Chọn phương thức xét tuyển:

Bước 2: Nhập họ và tên thí sinh (hoặc CMT/CCCD):