CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

1. Thông tin chung

          Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định. Kể từ ngày thành lập Trường đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền,  giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; động viên cán bộ, công nhân viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.

          Công đoàn Trường hiện có 188 đoàn viên sinh hoạt tại 14 Công đoàn bộ phận. Công đoàn Trường luôn chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên Nhà trường, coi đó là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Các thành tích tiêu biểu:

                 2.1. Danh hiệu thi đua và khen thưởng của Công đoàn Trường

   Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2000

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số 1033/QĐ-TLĐ ngày 01/8/2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2002

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số 1164/QĐ-TTg ngày 10/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

2005

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 136/QĐ-LĐLĐ ngày 07/10/2005 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2008

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 150/QĐ-LĐLĐ ngày 04/12/2008 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2010

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 115/QĐ-LĐLĐ ngày 17/9/2010 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2011

Bằng khen của Bộ LĐ, TB&XH

Số 1653/QĐ-LĐTBXH ngày 16/12/2011 của Bộ LĐ,TB&XH

 

2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số 2118/QĐ-TTg ngày 26/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 243/QĐ-LĐLĐ ngày 12/01/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Quyết định số 122/QĐ-LĐLĐ ngày 25/4/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2015

 

Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 293/QĐ-LĐLĐ ngày 01/2/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

 

 

2016

Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số 1879/QĐ-TLĐ ngày 09/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bằng khen của Bộ LĐ,TB&XH

Số 1739/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2016 của Bộ LĐ,TB&XH

2017

Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 506/QĐ-LĐLĐ ngày 11/01/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2018

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số 132/QĐ-TLĐ ngày 10/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2019

Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 183/QĐ-LĐLĐ ngày 20/12/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2020

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Quyết định số 248/QĐ-LĐLĐ ngày 13/7/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2020

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quyết định số 1729/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2022

Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Quyết định số 168/QĐ-CTN ngày 08/02/2022 của Chủ tịch nước

2022

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Quyết định số 678/QĐ-LĐLĐ ngày 19/12/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2.2. Danh hiệu thi đua và khen thưởng của Công đoàn bộ phận

  Năm

Danh hiệu thi đua

Cấp khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Bằng khen cho CĐBP Phòng Kế toán Tài chính

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 243/QĐ-LĐLĐ ngày 12/01/2015 của LĐLĐ tỉnh Nam Định

2016

Bằng khen cho CĐBP Khoa Điện - Điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 391/QĐ-LĐLĐ ngày 30/12/2016 của LĐLĐ tỉnh Nam Định

2017

Bằng khen cho CĐBP Phòng Tổ chức cán bộ

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 505/QĐ-LĐLĐ ngày 11/01/2018 của LĐLĐ tỉnh Nam Định

Bằng khen cho CĐBP Khoa Điện - Điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 505/QĐ-LĐLĐ ngày 11/01/2018 của LĐLĐ tỉnh Nam Định

2018

Bằng khen cho CĐBP Khoa Kinh tế

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 60/QĐ-LĐLĐ ngày 09/01/2019 của LĐLĐ tỉnh Nam Định

              2.3. Danh hiệu thi đua và khen thưởng của đoàn viên công đoàn

    Năm

Danh hiệu được khen

Cấp khen thưởng

Số quyết định

Họ và tên cá nhân được khen thưởng

2010

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 22/QĐ-LĐLĐ
ngày 01/4/2011

Trần Quốc Đảng

 

 

 

 

2011

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 03/QĐ-LĐLĐ
ngày 12/01/2011

Trần Thanh Thuỷ

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 03/QĐ-LĐLĐ
ngày 12/01/2011

Trần Gia Khánh

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 23/QĐ-LĐLĐ
ngày 27/3/2012

Trần Quốc Đảng

 

 

 

 

2012

Giấy chứng nhận giải thưởng
"Nguyễn Đức Thuận" lần thứ II tỉnh Nam Định

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 66/QĐ-LĐLĐ  ngày 12/7/2012

Trần Văn Biên

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 972/QĐ-TLĐ ngày 20/7/2012

Phan Sỹ Nghĩa

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 972/QĐ-TLĐ ngày 20/7/2012

Trần Quốc Đảng

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 01/QĐ-LĐLĐ
ngày 03/01/2013

Ngô Thị Thanh

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 01/QĐ-LĐLĐ
ngày 03/01/2013

Đặng Xuân Toàn

 

 

2013

Bằng khen cña Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 147/TLĐ ngày 23/02/2014

Vũ Đình Mạnh

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 93/QĐ-LĐLĐ ngày 06/01/2014

Vũ Quang Trung

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 93/QĐ-LĐLĐ ngày 06/01/2014

Nguyễn Văn Vũ

 

 

2014

Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ III tỉnh Nam Định

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 157/QĐ-LĐLĐ ngày 14/7/2014

Nguyễn Văn Vũ

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây
dựng tổ chức công đoàn"

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 818/QĐ-TLĐ ngày 07/7/2014

Nguyễn Thế Mạnh

 

 

2014

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 243/QĐ-LĐLĐ ngày 12/01/2015

Vũ Văn Lợi

Bằng khen

Liên đoàn Lao động              tỉnh

Số 243/QĐ-LĐLĐ ngày 12/01/2015

Trần Văn Đồng

 

 

 

 

 

 

2015

Bằng khen Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 310 /QĐ-TLĐ ngày 02/02/2016

Nguyễn Thế Mạnh

Bằng khen Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 386/QĐ-TLĐ ngày 23/2/2016

Lê Văn Tiến

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 282/QĐ-LĐLĐ ngày 08/01/2015

Trần Đức Hòa

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 282/QĐ-LĐLĐ ngày 08/01/2015

Phan Đức Thiện

Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động tỉnh

221/QĐ-LĐLĐ ngày 03/9/2015

Trần Thị Kim Dung

 

 

2016

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 391/QĐ-LĐLĐ ngày 30/12/2016

Nguyễn Trọng Điền

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 391/QĐ-LĐLĐ ngày 30/12/2016

Trần Xuân Thảnh

 

 

 

2017

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 505/QĐ-LĐLĐ ngày 11/01/2018

Trần Thị Kim Dung

Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ IV tỉnh Nam Định

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 453/QĐ - LĐLĐ  ngày 7/7/2017

Phan Đức Thiện

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 1680/QĐ-TLĐ ngày 03/10/2017

Trần Xuân Thảnh

 

 

 

 

 

 

 

2018

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 1465/QĐ-TLĐ ngày 13/8/2018

Nguyễn Thế Mạnh

Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 61/QĐ-LĐLĐ ngày 09/01/2019

Hoàng Thị Phương

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 60/QĐ-LĐLĐ ngày 09/01/2019

Nguyễn Hồng Thanh

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 60/QĐ-LĐLĐ ngày 09/01/2019

Nguyễn Đình Thi

Bằng khen Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 1697/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2018

Nguyễn Trường Giang

Bằng khen Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 1697/QĐ-TLĐLĐ ngày 20/9/2018

Ngô Thị Nhung

 

 

 

 

 

2019

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

Số 184/QĐ-LĐLĐ ngày 20/12/2019

Phạm Văn Phi

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngô Thị Nhung

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh

Nguyễn Lương Kiên

Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 185/QĐ-LĐLĐ ngày 20/12/2019

Nguyễn Thị Phương Dung

Bằng khen Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 1912/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2019

Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

 

 

2020

Bằng khen

UBND tỉnh Nam Định

Số 1806/QĐ-UBND ngày 27/7/2020

Nghiêm Thị Thúy Nga

Bằng khen

Tổng Liên đoàn Lao động VN

Số 1729/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2020

Nguyễn Hồng Thanh

Bằng khen

 

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

 

 

Số 371/QĐ-LĐLĐ ngày 219/12/2020

Nguyễn Thuý Hằng

Ngô Thanh Bình

Vũ Văn Khánh

 Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 372/QĐ-LĐLĐ ngày 19/12/2020

Lê Thị Hồng Tâm

 

 

2021

Bằng khen

Tổng Liên đoàn Lao động VN

Số 3993/QĐ-TLĐ ngày 07/01/2022

Ngô Thanh Bình

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 540/QĐ-LĐLĐ ngày 29/12/2021

Trần Văn Hạnh

Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 543/QĐ-LĐLĐ ngày 29/12/2021

Ngô Thị Nhung

 

 

 

2022

Bằng khen

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 678/QĐ-LĐLĐ ngày 19/12/2022

Phan Thị Thu Hường

Bằng khen chuyên để “Văn hóa - Thể thao”

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 679/QĐ-LĐLĐ ngày 29/12/2022

Lê Thanh

Bằng khen

Tổng Liên đoàn Lao động VN

Số 6764/QĐ-TLĐ ngày 14/02/2023

Trần Văn Hạnh