MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Văn bản Luật, Nghị định, Thông tư

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Luật Giáo dục Đại học

08/2012/QH13, 18/6/2012

 

2

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học

34/2018/QH14, 19/11/2018

 

3

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

138/2013/NĐ-CP, 22/10/2013

 

4

Nghị định, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

31/2011/NĐ-CP, 11/5/2011

 

5

Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

73/2015/NĐ-CP, 8/9/2015

 

6

Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học

70/2014/QĐ-TTg, 10/12/2014

 

7

Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2019-2025

69/QĐ-TTg, 15/01/2019

 

8

Thông tư ban hành quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

60/2012/TT-BGDĐT, 28/12/2012

 

9

Thông tư ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

18/2013/TT-BGDĐT, 14/5/2013

 

10

Thông tư ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

61/2012/TT-BGDĐT, 28/12/2012

 

11

Quyết định Ban hành Kế hoạch khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2020

436/QĐ-TTg, 30/3/2020

 

12

Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

27/2016/TT-BGDĐT, 30/12/2016

 

13

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

99/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019  
14 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo thạc sỹ  Số: 15/2014/TT-BGDĐT, 15/5/2014   
15 Thông tư Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực và người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  Số: 07/2015/TT-BGDĐT,  16/04/2015   
16 Quyết định phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam  Số: 1982/QĐ-TTg, 18/10/2016   
17 Thông tư Quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở mã ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ  Số: 09/2017/TT-BGDĐT, 04/4/2017   
18 Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ  Số: 25/2017/TT-BGDĐT, 10/10/2017   
19 Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân  Số: 01/2017/QĐ-TTg, 17/01/2017   

 

2. Văn bản về Kiểm định viên

 

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD

60/2012/TT-BGDĐT, 28/12/2012

 

2

Thông tư ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN

18/2013/TT-BGDĐT, 14/5/2013

 

 

3. Văn bản Đánh giá cơ sở giáo dục

 

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

62/2012/TT-BGDĐT, 28/12/2012

 

2

Công văn hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

527/KTKĐCLGD-KĐĐH, 23/5/2013

 

3

Công văn hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

462/KTKĐCLGD-KĐĐH, 9/5/2013

 

4

Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH, 29/8/2014

 

5

Công văn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH, 03/8/2016

 

6

Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

24 /2015/TT-BGDĐT, 23/9/2015

 

7

Thông tư này Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

12/2017/TT-BGDĐT, 19/5/2017

 

8

Công văn hướng dẫn tự đánh giácơ sở giáo dục đại học

766/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018

 

9

Công văn hướng dẫn đánh giá ngoàicơ sở giáo dục đại học

767/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018

 

10

Công văn hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượngcơ sở giáo dục đại học

768/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018

 

11

Công văn thay thế bản hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo công văn 768/QLCL-KĐCLGD

1668/QLCL-KĐCLGD, 01/12/2019

 

12 Kỹ thuật thu thập thông tin minh chứng    
13 Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá    
14 Kinh nghiệm triển khai tự đánh giá    

 

 

4.  Văn bản về Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

 

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Thông tư Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

38/2013/TT BGDĐT, 29/11/2013

 

2

Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

23/2011/TT-BGDĐT, 06/6/2011

 

3

Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

33/2014/TT-BGDĐT, 02/10/2014

 

4

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

04/2016/TT-BGDĐT, 14/3/2016

 

5

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

02/2020/TT-BGDĐT, 05/02/2020

 

6

Công văn hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, 28/6/2016

 

7

Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, 28/6/2016

 

8

Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH, 28/6/2016

 

9

Công văn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

769/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018

 

10

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGDngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng

1669/QLCL-KĐCLGD, 31/12/2019

 

 

5. Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH

702/TB-BGDĐT, 22/9/2016

 

2

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH

816/TB-BGDĐT, 8/11/2016

 

3

Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

118/KH-BGDĐT, 23/02/2017

 

4

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017

203/KH-BGDĐT, 27/3/2017

 

5

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học

956/QĐ-BGDĐT

 

6

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BGDĐT kỳ 2014-2018

287/QĐ-BGDĐT

 

7

Quyết định về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

2274/BGDĐT-QLCL

 

 

6. Văn bản về hoạt động Khảo sát

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020” năm 2019

 2007/QĐ-BGDĐT, 15/7/2019

 

2

Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

931/KH-BGDĐT, 9/9/2019

 

3

Công văn Khảo sát tình hình của sinh viên tốt nghiệp

2019/BGDĐT-GDĐH, 10/7/2017

 

4

Công văn khảo sát, công khai và báo cáo tình hình của sinh viên tốt nghiệp

3943/ BGDĐT-GDĐH, 31/8/2018

 

5

Công văn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

2754/BGDĐT-NGCBQLGD, 20/5/2010

 

6

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

7324/BGDĐT- NGCBQLGD, 8/10/2013

 

 

Phản hồi về bài viết “CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: