Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra đào tạo; công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ thanh tra

1) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định.

2) Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị và cá nhân theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

3) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

4) Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các công việc, các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5) Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra thuộc lĩnh vực đào tạo, chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, lao động hợp đồng, sinh viên.

6) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

b ) Nhiệm vụ Kiểm định và đảm bảo chất lượng

1) Thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác giảng dạy và khóa học; Lấy ý kiến phản hồi của một số đơn vị về chất lượng phục vụ đào tạo; lấy ý kiến của cựu sinh viên, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo.

2) Triển khai thực hiện, cập nhật công tác tự đánh giá hàng năm.

3) Xây dựng kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD &ĐT.

4) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện: Đánh giá ngoài theo quy định của Bộ GD & ĐT; đảm bảo chất lượng bên trong của nhà Trường; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của nhà Trường theo tiêu chuẩn ISO; đăng ký kiểm định chất lượng Nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT.

5) Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện rà soát đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng trường đại học, tiêu chuẩn trường đại học đạt chuẩn quốc gia.

c ) Nhiệm vụ khác

1) Soạn thảo các văn bản về công tác thanh tra, kiểm định và đảm bảo chất lượng: báo cáo, quyết định, hướng dẫn, thông báo, kế hoạch….

2) Lập kế hoạch đào tạo, bỗi dưỡng, xây dựng đội ngũ đạt chuẩn theo quy định; quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý.

3) Quản l, sử dụng tài sản công đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định

4) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.