1. Bạn đọc muốn khai thác và sử dụng phòng đọc Internet của Thư viện phải xuất trình Thẻ sinh viên và Phiếu yêu cầu cho cán bộ Thư viện. (Phiếu yêu cầu liên hệ với Cán bộ thư viện).

2. Ghi đầy đủ thông tin trong Phiếu yêu cầu:

 Họ và tên; lớp; số thẻ; ngày tháng năm; Ký tên

Phiếu yêu cầu sử dụng máy tính

3. Nộp phiếu cho cán bộ Thư viện và sử dụng máy theo hướng dẫn của cán bộ Thư viện

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804