vibramycin

vibramycin

TT

Phân loại

Tên giáo trình

Ban biên soạn

Mã số

1

Giáo trình

Điện tử cơ bản 1

ThS. Đinh Gia Huân

GT2008-03-01

2

Giáo trình

Tự động khống chế

ThS. Ngô Văn Du

GT2008-03-02

3

Giáo trình

Kỹ thuật điện

ThS. Trần Thị Kim Dung
ThS. Vũ Ngọc Tuấn

GT2009-03-01

4

Giáo trình

Đo lường điện

ThS.Vũ Ngọc Tuấn
KS. Trần Quý Bình

GT2009-03-02

5

Giáo trình

Đo lường cảm biến

ThS. Vũ Ngọc Tuấn
KS. Trần Quý Bình

GT2009-03-03

6

Giáo trình

Thực hành trang bị điện

ThS. Phạm Văn Chính
ThS. Nguyễn Hùng Khôi

GT2009-03-04

7

Giáo trình

Kỹ thuật điều khiển lập trình

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Tiến Hưng

GT2009-03-05

8

Giáo trình

Máy điện 1

ThS. Phạm Thị Hoa
KS. Lã Văn Trưởng

GT2009-03-06

9

Giáo trình

Thực hành cung cấp điện

ThS. Hà Thị Thịnh
KS. Phí Văn Hùng

GT2009-03-07

10

Giáo trình

Kỹ thuật audio và video tương tự

ThS. Trần Thái Sơn
KS. Trần Văn Biên

GT2009-03-09

11

Giáo trình

Thực hành điện cơ bản

Ths. Nguyễn Hùng Khôi
Ths. Hà Thị Thịnh

GT2010-03-02

12

Giáo trình

Thực hành điều khiển lập trình

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Tiến Hưng

GT2010-03-03

13

Giáo trình

Trang bị điện, điện tử trên máy

Ths. Phạm Văn Chính
Ths. Phạm Thị Hoa

GT2010-03-04

14

Giáo trình

Thực hành Vi xử lý

Ths. Phạm Xuân Bách
KS. Trần Văn Hạnh
ThS. Giản Quốc Anh

GT2010-03-05

15

Tập bài giảng

Cung cấp điện

ThS. Hà Thị Thịnh

TB2011-03-02

16

Tập bài giảng

Hệ thống điều khiển tự động

ThS. Phạm Thị Hoa

TB2011-03-03

17

Tập bài giảng

Khí cụ điện

ThS. Lã Văn Trưởng
KS. Vũ Hải Thượng

TB2011-03-04

18

Tập bài giảng

Kỹ thuật Audio và Video số

ThS. Trần Thái Sơn
ThS. Phạm Văn Phi

TB2011-03-05

19

Tập bài giảng

Kỹ thuật điện - điện tử

ThS. Trần Thị Kim Dung
ThS. Vũ Thị Thắng

TB2011-03-06

20

Tập bài giảng

Kỹ thuật nhiệt lạnh

ThS. Trịnh Công Chính
KS. Hoàng Mai Hồng
KS. Nguyễn Thị Hoa

TB2011-03-07

21

Tập bài giảng

Kỹ thuật siêu âm tần

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga
ThS. Nguyễn Thị Hòa

TB2011-03-08

22

Tập bài giảng

Kỹ thuật truyền số liệu

ThS. Đoàn Ngọc Sỹ
ThS. Nguyễn Thị Hòa

TB2011-03-09

23

Tập bài giảng

Truyền động dầu ép và khí nén

ThS. Trần Gia Khánh
KS. Mai Thị Thêm

TB2011-03-10

24

Tập bài giảng

Truyền động điện

ThS. Phạm Văn Chính
ThS. Nguyễn Hùng Khôi

TB2011-03-11

25

Tập bài giảng

Tự động hóa quá trình công nghệ

ThS. Nguyễn Tiến Hưng
ThS. Nguyễn Đức Hỗ

TB2011-03-12

26

Tập bài giảng

Bảo vệ rơ le và tự động hóa

ThS. Nguyễn Hùng Khôi
ThS. Lưu Quốc Cường 

TB2012-03-01

27

Tập bài giảng

Điện công nghiệp

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Tiến Hưng

TB2012-03-02

28

Tập bài giảng

Điện tử cơ bản 2

ThS. Nguyễn Thị Hòa ThS. Hoàng Thị Phương
ThS. Trần Thanh Sơn

TB2012-03-03

29

Tập bài giảng

Điện tử công suất

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga
ThS. Lê Anh Tuấn
ThS. Đoàn Ngọc Sỹ  

TB2012-03-04

30

Tập bài giảng

Khí cụ điện và máy điện

ThS. Lã Văn Trưởng
KS. Vũ Hải Thượng 

TB2012-03-05

31

Tập bài giảng

Kỹ thuật số

ThS. Hoàng Thị Phương
ThS. Trần Thanh Sơn 

TB2012-03-06

32

Tập bài giảng

Máy điện 2

ThS. Nguyễn Thị Kha 
KS. Bùi Thị Thu Hường

TB2012-03-07

33

Tập bài giảng

Thực hành đo lường điện

ThS. Vũ Ngọc Tuấn 
KS. Trần Quý Bình

TB2012-03-08

34

Tập bài giảng

Thực hành khí nén, thủy lực

ThS. Nguyễn Tiến Hưng
ThS. Nguyễn Tiến Đức
KS. Mai Thị Thêm

TB2012-03-09

35

Tập bài giảng

Thực hành truyền động điện

ThS. Phạm Văn ChínhThS. Phạm Thị Hoa 

TB2012-03-10

36

Tập bài giảng

Vận hành và điều khiển hệ thống điện

ThS. Hà Thị Thịnh  ThS. Nguyễn Tiến Đức

TB2012-03-11

37

Tập bài giảng

Vi xử lý 1

ThS. Phạm Xuân Bách
ThS. Giản Quốc Anh

TB2012-03-12

38

Tập bài giảng

Hệ thống điện

ThS. Lưu Quốc Cường
ThS. Phạm Văn Chính  

TB2012-03-13

39

Tập bài giảng

Trường điện từ

ThS. Vũ Thị Thắng
ThS. Trần Thị Kim Dung  

TB2012-03-14

40

Tập bài giảng

Xử lý tín hiệu số

ThS. Hoàng Thị Hồng Hà
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ThS. Cao Văn Thế 

TB2013-02-05

41

Tập bài giảng

Vi xử lý 2

ThS. Phạm Xuân Bách
ThS. Trần Văn Hạnh 

TB2013-03-01

42

Tập bài giảng

Lý thuyết tín hiệu

ThS. Nguyễn Thị Hòa
ThS. Trần Thị Hiền

TB2013-03-02

43

Tập bài giảng

Kỹ thuật chiếu sáng

ThS. Hà Thị Thịnh
ThS. Nguyễn Hùng Khôi

TB2013-03-03

44

Tập bài giảng

Robot công nghiệp

ThS. Nguyễn Tiến Hưng
ThS. Phạm Văn Chính 

TB2013-03-04

45

Tập bài giảng

Thiết bị điều khiển điện

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Thị Duyên

TB2013-03-05

46

Tập bài giảng

Thực hành cung cấp điện và giải tích mạng

ThS. Nguyễn Tiến Đức
ThS. Phạm Văn Chính

TB2013-03-06

47

Tập bài giảng

Chuyên đề công nghệ mới

ThS. Lã Văn Trưởng
ThS. Phạm Thị Hoa

TB2013-03-07

48

Tập bài giảng

Nhà máy điện và trạm biến áp

ThS. Lưu Quốc Cường
ThS. Nghiêm Thị Hưng

TB2013-03-08

49

Tập bài giảng

Mạch điện 1

ThS. Trần Thị Kim Dung
ThS. Vũ Thị Thắng

TB2013-03-09

50

Tập bài giảng

Vật liệu điện - điện tử

ThS. Trần Thị Hiền 
KS. Đào Thị Hằng

TB2013-03-10

51

Tập bài giảng

Thực hành Đo lường cảm biến

ThS. Trần Quý Bình
ThS. Vũ Ngọc Tuấn 

TB2013-03-11

52

Tập bài giảng

Thực hành Kỹ thuật điện

ThS. Nguyễn Thị Kha
KS. Vũ Tiến Lập

TB2013-03-12

53

Tập bài giảng

Mạch điện 2

ThS. Trần Thị Kim Dung
ThS. Vũ Thị Thắng

TB2014-03-01

54

Tập bài giảng

Cấu trúc máy tính và giao diện

ThS. Lê Anh Tuấn
ThS. Trần Hiếu

TB2014-03-02

55

Tập bài giảng

Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính

ThS. Cao Văn Thế
ThS. Đoàn Ngọc Sỹ

TB2014-03-03

56

Tập bài giảng

Thực hành điện tử cơ bản

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga
ThS. Trần Thanh Sơn, ThS. Nguyễn Thị Hòa

TB2014-03-04

57

Tập bài giảng

Kỹ thuật bảo dưỡng công nghiệp

TS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Lã Văn Trưởng

TB2014-03-05

58

Tập bài giảng

Hệ thống SCADA

ThS. Đoàn Ngọc Sỹ
ThS. Trần Hiếu

TB2016-03-01

59

Tập bài giảng

Điều khiển bằng máy tính

ThS. Phạm Xuân Bách
ThS. Phạm Văn Phi

TB2016-03-02

60

Giáo trình

Mô đun Đo lường cảm biến

ThS. Trần Quý Bình 
ThS. Trần Thị Hiền

GT2016-03-03

61

Giáo trình

Mô đun Khí cụ điện

ThS. Bùi Thị Thu Hường
ThS. Nguyễn Thị Kha

GT2016-03-04

62

Giáo trình

Mô đun Thiết bị điện

ThS. Vũ Hải Thượng
ThS. Vũ Tiến Lập

GT2016-03-05

63

Giáo trình

Kỹ thuật xung số

ThS. Nguyễn Thị Hòa
ThS. Khúc Ngọc Khoa, ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

GT2016-03-06