TT

Tên hoạt động khoa học

Họ và tên người tham gia

Vị trí, vai trò tham gia

Năm

1

Tư vấn, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp marketing địa phương cho tỉnh Nam Định”

Ths. Bùi Hồng Đăng

Ủy viên Hội đồng

2012

2

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp marketing địa phương cho tỉnh Nam Định”

Ths. Bùi Hồng Đăng

Ủy viên Hội đồng

2013

Ths. Bùi Quốc Việt

Ủy viên Hội đồng

3

Tư vấn, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tỉnh Nam Định".

Ths. Bùi Hồng Đăng

Ủy viên Hội đồng

2013

4

Tư vấn, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ cho các đơn vị dịch vụ công".

Ths. Đỗ Thuỳ Linh

Ủy viên Hội đồng

2015

5

Hội thảo thuộc đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

Ths. Bùi Hồng Đăng

Thành viên đánh giá chuyên đề

2016

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?