Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện Học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên ĐS - K10, CĐ - K20