BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 802/QĐ-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 03 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-LĐTBXH ngày 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp (gọi chung là trung cấp); cao đẳng, cao đẳng nghề (gọi chung là cao đẳng) với trình độ đại học, cụ thể như sau:

1. Các ngành đào tạo (có danh sách kèm theo).

2. Hình thức đào tạo: chính quy hoặc vừa làm vừa học.

3. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập THPT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Công tác học sinh - Sinh viên, Trưởng các khoa, Bộ môn trực thuộc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Văn Khiêm

 

Tệp đính kèm QĐ 802.pdf

 Xem thêm Công khai các quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông

Cùng chuyên mục

Phản hồi về bài viết “Quyết định Về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: