1. Đ/c Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch

- Phụ trách chung; Phụ trách công tác tổ chức; Công tác thi đua khen thưởng; Phong trào an ninh, trật tự, quốc phòng;

- Ký các văn bản về công tác tổ chức;các chương trình công tác, các báo cáo tổng kết công tác quý, năm và các văn bản khác theo quy định;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Thực hành. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Thực hành để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

2. Đ/c Trn Xuân Thnh, Phó Chủ tịch

- Phụ trách công tác tài chính; phong trào văn nghệ, thể thao;

- Ký các văn bản: về công tác tài chính; văn nghệ; thể thao và các văn bản khác khi được ủy quyền;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Đào tạo; Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Đào tạo; Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

3. Đ/c Lê Qunh Lan, y viên BTV, Ch nhim y ban kim tra

- Thực hiện công tác kiểm tra theo Điều lệ Công đoàn; Công tác tuyên giáo;

- Ký các văn bản về công tác kiểm tra; công tác nữ công và các văn bản khác khi được ủy quyền;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Khoa Lý luận chính trị; Khoa Giáo dục đại cương. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Lý luận chính trị; Khoa Giáo dục đại cương để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

4. Đ/c Nguyn Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành

- Làm công tác văn phòng công đoàn;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Công tác sinh viên. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Công tác sinh viên để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

5. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách phong trào nghiên cứu khoa học; Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ; Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt;

- Phụ trách CĐBP: Khoa Sư phạm kỹ thuật; Khoa Kinh tế. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Sư phạm kỹ thuật; Khoa Kinh tế để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

6. Đ/c Nguyễn Thúy Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành

- Làm Trưởng ban Nữ công; Phụ trách chương trình thăm quan, du lịch;

- Phụ trách CĐBP: Khoa Điện - Điện tử; Khoa Công nghệ thông tin. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Điện - Điện tử; Khoa Công nghệ thông tin để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

7. Đ/c Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành

- Làm Kế toán Công đoàn;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Kế toán - Tài chính; Phòng Quản trị - Thiết bị. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Kế toán tài chính; Phòng Quản trị - Thiết bị để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

8. Đ/c Vũ Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành

- Làm Thủ quỹ công đoàn; Phụ trách chương trình chăm lo và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Tổ chức - Hành chính; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

9. Đ/c Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách phong trào sáng cải tiến kỹ thuật; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các chương trình bảo vệ môi trường; Tham gia Câu lạc bộ An toàn lao động của Liên đoàn lao động Tỉnh Nam Định.

- Phụ trách CĐBP: Khoa Cơ khí. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Cơ khí để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804