STT

Họ tên

Chức danh

1

Ngô Mạnh

Chủ tịch

2

Phạm Anh

Bình

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị

Hoàn

Phó Chủ tịch

4

Vũ Hải

Thượng

UV BTK- Chủ nhiệm BKT

5

Nguyễn Thế

Vinh

UVBTK

6

Nguyễn Trung

Kiên

UV

7

Bùi Quốc

Việt

UV

8

Phạm Thị

My

UV

9

Phạm Bá

Đạo

UV

10

Nguyễn Văn

Sự

UV

11

Trần Thị Hồng

Hạnh

UV

12

Nguyễn Thị Vân

Anh

UV

13

Vũ  Hữu

Đức

UV

14

Dương Thị Thuỷ

Trang

UV

15

Hà Thanh

An

UV