Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học năm 2021”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: