Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và 2016

Số 14/BC-ĐHSPKTNĐ, 23/3/2018

 

2

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Số 88/BC-ĐHSPKTNĐ, 20/12/2018

 

3

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Số 74/BC-ĐHSPKTNĐ, 5/12/2019

 

4 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019    

Phản hồi về bài viết “Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: