Quản lý khoa: 

1. TS. Nguyễn Trường Giang         Phó trưởng khoa (phụ trách)          ĐT: 0912 55 91 76

2. ThS. Trần Văn Anh                   Phó trưởng khoa                               ĐT: 0915 41 35 38 

Quản lý bộ môn:

1. ThS. Ngô Thị Nhung                   Phó Trưởng bộ môn Tâm lý học    ĐT: 0948 25 66 89

2. TS. Trần Thị Thu Hằng               Phó Trưởng bộ môn Tâm lý học    ĐT: 091 481 55 79

3. ThS. Hà Mạnh Hợp                      Trưởng bộ môn Giáo dục học        ĐT: 0912 13 75 39

4. ThS. Mai Thị Bích Ngọc             Trưởng bộ môn Kỹ năng sư phạm ĐT: 0912 02 16 95


Đội ngũ giảng viên:  Khoa Sư phạm kỹ thuật có tổng số 11 giảng viên và 01 Thư ký - Giáo vụ khoa. Đội ngũ giảng viên có 02 tiến sỹ _ đạt tỷ lệ 18,18%, 09 thạc sỹ _ đạt tỷ lệ 81,81%, trong đó có 01 giảng viên đang là nghiên cứu sinh.