* Bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Ngoại ngữ cơ bản: 

STT

Họ và tên

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

1

Ngô Thị Thơm

Thạc sỹ

Giảng viên

2

Trần Hồng Vân

Thạc sỹ

Giảng viên

3

Trần Thị Thu Hương

Thạc sỹ

Giảng viên

4

Trần Thị vân

Thạc sỹ

Giảng viên

- Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành:   

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Phạm Thanh Bình

Thạc sỹ

P. Trưởng BM Ngoại ngữ chuyên ngành

2

Nguyễn Thị Thu

Thạc sỹ

Giảng viên

3

Mai Thị Thanh Nga

Cử nhân

Giảng viên

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804