* Lãnh đạo khoa:

Phó trưởng khoa:                    GV. ThS. Ngô Thị Thanh

                                                Tel: 0912 030 2 85 

                                                Email: ngothithanh.spktnd@gmail.com

* Bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Ngoại ngữ cơ bản: 

STT

Họ và tên

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

1

Ngô Thị Thanh

Thạc sỹ

P. Trưởng khoa - Trưởng BM Ngoại ngữ cơ bản

2

Ngô Thị Thơm

Thạc sỹ

Giảng viên

3

Trần Hồng Vân

Thạc sỹ

Giảng viên

4

Trần Thị Thu Hương

Thạc sỹ

Giảng viên

5

Trần Thị vân

Thạc sỹ

Giảng viên

- Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành:   

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Phạm Thanh Bình

Thạc sỹ

P. Trưởng BM Ngoại ngữ chuyên ngành

2

Nguyễn Thị Thu

Thạc sỹ

Giảng viên

3

Mai Thị Thanh Nga

Cử nhân

Giảng viên

4

Trần Thị Thủy

Cử nhân

Giáo viên

* Văn phòng:

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

 

 

Thư ký - Giáo vụ khoa

* Hội đồng khoa học khoa

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?