1. Ban lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa:                        GV. ThS. Hoàng Thị Kim Liên

                                                Tel: 0912 28 30 04

                                                Email: lienhoangkim63@gmail.com

- Phó trưởng khoa:                  GV. ThS. Ngô Thị Thanh

                                                Tel: 0912 030 2 85

                                                Email: ngothithanh.spktnd@gmail.com

2. Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

- Trưởng BM Ngoại ngữ cơ bản:             GV. ThS. Ngô Thị Thanh (kiêm nhiệm)

- P. Trưởng BM Ngoại ngữ chuyên ngành:   GV. Ths. Phạm Thanh Bình 

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên: Khoa Ngoại ngữ hiện có tổng số 11 cán bộ giảng viên, giáo viên và LĐHĐ; trong đó có 08 giảng viên có trình độ thạc sĩ và 02 cán bộ giáo viên có trình độ Đại học, một thư ký giáo vụ khoa.  

Danh sách giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định:

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Hoàng Thị Kim Liên

Thạc sỹ

Trưởng khoa

2

Ngô Thị Thanh

Thạc sỹ

P. Trưởng khoa – Trưởng BM Ngoại ngữ cơ bản

3

Phạm Thanh Bình

Thạc sỹ

P. Trưởng BM Ngoại ngữ chuyên ngành

4

Nguyễn Thị Thu

Thạc sỹ

Giảng viên

5

Ngô Thị Thơm

Thạc sỹ

Giảng viên

6

Trần Hồng Vân

Thạc sỹ

Giảng viên

7

Trần Thị Thu Hương

Thạc sỹ

Giảng viên

8

Mai Thị Thanh Nga

Cử nhân

Giảng viên

9

Trần Thị vân

Thạc sỹ

Giảng viên

10

Trần Thị Thủy

Cử nhân

Giáo viên

11

Lê Thị Chinh

Kỹ sư

Thư ký – Giáo vụ khoa

Trợ giảng Tiếng Anh của Fulbright (Mỹ) làm việc tại Nhà trường năm học 2011-2012