* Ban lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa:                                       GV. Ths. Bùi Hồng Đăng

                                                               Tel: 0904162848

                                                               Email: hongdang848@gmail.com

- Phó trưởng khoa:                                  GV. Ths. Phạm Thị Lê Hoa

                                                               Tel: 0983156780

                                                               Email: hoaphamle06@gmail.com

* Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

- Trưởng BM Kế toán Tài chính:               GV. Ths. Bùi Hồng Đăng (kiêm nhiệm)

- Trưởng BM Quản trị kinh doanh:            GV. Ths. Phạm Thị Lê Hoa (kiêm nhiệm)

- Phó trưởng BM Quản trị kinh doanh:      GV. Ths. Bùi Quốc Việt

                                                                   Tel: 0973050355

                                                                   Email: buiquocviet.spktnd@gmail.com
- Phó trưởng BM Kế toán Tài chính:      GV. Ths. Lê Thị Hồng Tâm

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên:Khoa Kinh tế hiện có tổng số 16 cán bộ giảng viên, trình độ từ đại học trở lên; trong đó có 02 Tiến sĩ, 07 thạc sĩ, 01 NCS, 02 đang học thạc sĩ.

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?