- Phó Trưởng phòng: ThS. Ngô Mạnh Hà

- Đội ngũ: Tổng số 23 CB-CNV (trong đó: 01 thạc sĩ; 01 Bác sĩ-CK cấp 1; 07 đại học; 03 cao đẳng; 14 trung cấp, công nhân kỹ thuật).

- Danh sách:

TT

Họ và tên

 

TT

Họ và tên

1

Ngô Mạnh

 

14

Nguyễn Hữu

Mai

2

Đặng Xuân

Toàn

 

15

Đoàn Văn

Hiện

3

Nguyễn Kim

Vân

 

16

Vũ Anh

Tuấn

4

Phạm Đức

Phiến

 

17

Bùi Phương

Loan

5

Vũ Thị

Hiền

 

18

Vũ Văn

Thể

6

Nguyễn Thị

Lương

 

19

Phạm Tuấn

Đạt

7

Nguyễn Thị Kim

An

 

20

Trần Văn

Hiền

8

Nguyễn Thị

 

21

Trần Đình

Tụng

9

Nguyễn Trần

Tuấn

 

22

Lê Khánh

Thọ

10

Trần Ngọc

Tuấn

 

23

Trần Công

Bân

11

Trần Công

Trịnh

 

 

 

 

12

Trần Đại

Dương

 

 

 

 

13

Hoàng Văn

Sỹ

       
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?