lexapro weed and alcohol

lexapro weed and alcohol link

Phòng hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng.

Nhân sự chuyên trách: 02 người; trình độ chuyên môn 1 thạc sỹ, 1 cử nhân Kế toán.

Trước năm 2010 công tác thanh tra của nhà trường được giao cho Phòng đào tạo, nhưng chưa có cán bộ chuyên trách, hàng năm thành lập tổ thanh tra đào tạo, nhân sự lấy từ các đơn vị trong trường (gồm cán bộ đào tạo, đại diện khối cán bộ giảng dạy ở các Khoa, cán bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Phòng Công tác HS-SV).

Tháng 01 năm 2010 công tác Thanh tra được đưa về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Phòng có tên gọi Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và Thanh tra (công tác thanh tra biên chế 02 nhân sự).

Phòng Thanh tra hiện nay được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên nền nếp giảng dạy, học tập của cán bộ giảng dạy - sinh viên (CBGD - SV); nền nếp văn hóa công sở - ý thức kỷ luật lao động của cán bộ viên chức - lao động hợp đồng (CBVC - LĐHĐ) trong Nhà trường. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt.

Hoạt động thanh tra của Phòng luôn tuân theo pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời và không cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Hoạt động thanh tra đào tạo đã tạo nên nền nếp giảng dạy và học tập tốt trong nhà trường. Cán bộ giảng dạy và sinh viên chấp hành tốt quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra. Đảm bảo chế độ chính sách đối với sinh viên, cán bộ giảng dạy. Giúp nhà trường phát hiện và khắc phục kịp thời việc sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực trong quá trình đào tạo.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804