melatonin

melatonin

1. Mục đích

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng,

- Triển khai hoạt động thu thập ý kiến phản hồi của HSSV về công tác giảng dạy của CBGD, lấy ý kiến nhận xét khoá học của HSSV chuẩn bị tốt nghiệp đối với chất lượng đào tạo của Nhà trường, khảo sát tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp và thực trạng của công tác phục vụ đào tạo của cán bộ, nhân viên các phòng, khoa, trung tâm nhằm có thêm thông tin để trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Nội dung công việc và thời gian thực hiện

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì (CT),

Đơn vị liên quan (LQ)

Thời gian

thực hiện

  1.           

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001-2008

Ban quản lý ISO (CT)

Các phòng, khoa, Bộ môn trực thuộc, trung tâm (LQ)

Từ 10/2013 đến 12/2014

  1.  

Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của CBGD.

Phòng KT&ĐBCL (CT)

Các khoa, Bộ môn trực thuộc (LQ)

Từ  4/2014

đến 9/2014

 

  1.  

Lấy ý kiến nhận xét của HSSV chuẩn bị tốt nghiệp về chất lượng đào tạo.

Phòng KT&ĐBCL (CT)

Phòng CT-HSSV (LQ)

 

Từ 11/2013

 đến 9/2014

  1.  

Lấy ý kiến nhận xét của CBGD và HSSV về công tác phục vụ đào tạo của cán bộ, nhân viên các phòng, khoa, trung tâm.

Phòng KT&ĐBCL (CT)

Các phòng, khoa, trung tâm (LQ)

 

Từ 1/2014

 đến 6/2014

 

  1.  

Rà soát và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục năm 2013 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng KT&ĐBCL (CT)

Các đơn vị (LQ)

Từ 10/2013

đến 12/2013

  1.  

Khảo sát việc đáp ứng yêu cầu sử dụng thư viện của CBGD và HSSV

Phòng KT&ĐBCL (CT)

Trung tâm TT-TV (LQ)

 

Từ 1/2014

 đến 6/2014

 

 

 

3. Phân công tổ chức thực hiện

3.1. Đơn vị chủ trì:

- Xây dựng kế hoạch;

- Soạn thảo các văn bản liên quan: Các quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban thư ký, mẫu phiếu khảo sát;

- Dự trù kinh phí thực hiện;

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo các yêu cầu của Ban chỉ đạo;

- Tổng hợp và báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo.

3.2. Các đơn vị liên quan:

Phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công.

            Nhà trường yêu cầu Phòng KT&ĐBC và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đề ra trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề phát sinh và vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng KT&ĐBCL để báo cáo Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: