STT

Họ tên CBGD

Ngành đào tạo

Ghi chú

1

Tô Đức Nhuận

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

Trưởng BM

2

Nguyễn Thế Vinh

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

P. Trưởng BM

3

Vũ Thị Phương

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

4

Trần Thị Thuận

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

5

Đặng Thị Hiền

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

6

Trần Thị Duyên

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

7

Phùng Thị Thu Hiền

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

8

Phạm Thị Cúc

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

9

Đỗ Thị Hồng Lĩnh

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

10

Bùi Thu Hải

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

11

Trần Văn Long

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

12

Đinh Gia Trường

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

13

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sĩ - Kỹ thuật điện tử

 

14

Đinh Thị Hương

Cử nhân - Công nghệ thông tin

TK - GV