Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và quản lý quá trình đào tạo. Với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám hiệu trong suốt hơn 50 năm phát triển Nhà trường, tập thể phòng Đào tạo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy công tác trên mỗi cương vị được phân công, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường đoàn kết, vững mạnh và phát triển.