buy naltrexone online

buy naltrexone

1. Các công trình đã công bố trên tạp chí khoa học

TT

Tên bài

Địa chỉ

Tác giả

1

Phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở

trường đại học sư phạm kỹ thuật với việc thực hiện mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội

Tạp chí Giáo dục, số 158 - kỳ 2 tháng 3, năm 2007

Nguyễn Trường Giang

2

Phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực sư phạm kỹ thuật

Tạp chí Giáo dục, số 185 - kỳ 1 tháng 3, năm 2008

Nguyễn Trường Giang

3

Sự thích ứng với phương pháp học nghề của sinh viên cao đẳng kỹ thuật - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định,

Tạp chí Tâm lý học số 4, năm 2008.

Trần Thị Thu Hằng

4

Đổi mới phương pháp dạy học trong các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Tạp chí Giáo dục, số 227 - kỳ 1 tháng 12, năm 2009

Nguyễn Trường Giang

5

Phát triển kỹ năng dạy học thực hành đối với sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng module hóa nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra

Tạp chí Giáo dục, số 233 - kỳ 1 tháng 3, năm 2010

Nguyễn Trường Giang

6

Kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị  và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm của sinh viên cao đẳng nghề công nghệ ô tô, Tạp chí Tâm lý học xã hội số

Tạp chí Tâm lý học xã hội số 3, tháng 12, năm 2013.

Trần Thị Thu Hằng

7

Kỹ năng kiểm tra, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và kỹ năng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của sinh viên cao đẳng nghề công nghệ ô tô,

Tạp chí Tâm lý học xã hội số 1, tháng 1, năm 2014.

 

Trần Thị Thu Hằng

8

Kinh nghiệm đào tạo giáo viên dạy nghề ở một số nước

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 6, năm 2014

Ngô Thị Nhung

9

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành nghề của sinh viên công nghệ ô tô,

Tạp chí Tâm lý học xã hội số 11, tháng 11, năm 2014.

Trần Thị Thu Hằng

10

Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề

Tạp chí Giáo dục số 356, kỳ 2 - tháng 4, năm 2015

Ngô Thị Nhung

11

Thực trạng và một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề của sinh viên công nghệ ô tô,

Tạp chí Tâm lý học xã hội số 4, tháng 4, năm 2016.

Trần Thị Thu Hằng

12

Hoạt động sư phạm của giáo viên dạy nghề

Tạp chí Giáo dục số 336, kỳ 2 - tháng 6, năm 2014

Ngô Thị Nhung

13

Cơ sở khoa học của phát triển kỹ năng dạy học tích hợp cho sinh viên ĐHSPKT

Tạp chí Khoa học dạy nghề, tháng 11, năm 2016

Ngô Thị Nhung

2. Các đề tài khoa học đã công bố

TT

Tên giáo trình, tập bài giảng

Phạm vi

Năm hoàn thành

Tác giả

Chủ biên

Thành viên

1

Tổ chức quá trình dạy học học phần Kỹ năng dạy học theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSPKT Nam Định

Cấp Trường

2009

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Trường Giang
ThS. Trần Lê Na
CN. Trần Trung Kiên

2

Biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy
học cho sinh viên sư phạm kỹ thuật ngành Cơ khí Chế tạo máy ở Trường Đại học SPKT Nam Định

Cấp Trường

2009

ThS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

3

Cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp trong quá trình phát triển nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2011

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Phạm Ngọc Uyển
ThS. Ngô Thị Nhung
ThS. Nguyễn Thị Môn

4

Biện pháp phát triển kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2011

ThS. Trần Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn Thế Mạnh
ThS. Hà Mạnh Hợp
ThS. Trần Văn Anh

5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đào tạo giáo viên dạy nghề tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo chuẩn giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề

Cấp Bộ

2013

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

TS. Nguyễn Trường Giang và các thành viên

6

Biện pháp phát triển kỹ năng tư vấn cho cố vấn học tập tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2013

ThS. Ngô Thị Nhung

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

ThS. Nguyễn Thế Mạnh 

ThS. Nguyễn Lương Kiên 

7

Vận dụng lý thuyết Module xây dựng học liệu cho học phần Giáo dục học nghề nghiệp theo học chế tín chỉ tại Trường  Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

ThS. Hà Mạnh Hợp

ThS. Trần Lê Na

ThS. Ngô Thị Nhung

8

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự học các học phần lý thuyết theo hệ thống tín chỉ của sinh viên Trường  Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Trung Kiên

ThS. Trần Văn Anh

ThS. Đinh Gia Huân

TS. Nguyễn Văn Hùng

9

Vận dụng lý thuyết công nghệ dạy học để thiết kế học liệu cho học phần Tâm lý học nghề nghiệp theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2014

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

10

Thiết kế hoạt động dạy học theo vấn đề đối với học phần quản trị học tại trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2015

ThS. Bùi Thị Huyền

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Bùi Hồng Đăng

11

Biện pháp phát huy tính tích cực học tập các học phần sư phạm học cho sinh viên ngành CNKT Ô tô Trường ĐHSPKT Nam Định

Cấp Trường

2015

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Trần Văn Anh

TS. Nguyễn Văn Hùng

13

Biện pháp nâng cao sự thích ứng với hoạt động học tập của SV năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cấp Trường

2016

TS. Trần Thị Thu Hằng   

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

 

14

Tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật

Cấp Bộ

2016

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

TS. Nguyễn Trường Giang và các thành viên

3. Các giáo trình, tập bài giảng đã công bố

TT

Tên giáo trình, tập bài giảng

Phạm vi

Năm hoàn thành

Tác giả

Chủ biên

Thành viên

1

Giáo trình Thực tập sư phạm

Cấp Trường

2008

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. Phạm Ngọc Uyển

2

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Cấp Trường

2008

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

3

Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp

Cấp Trường

2009

ThS. Nguyễn Văn Hùng

ThS. Nguyễn Thị Môn
ThS. Hà Mạnh Hợp
TS. Phạm Ngọc Uyển

4

Giáo trình Phương pháp dạy học chuyên ngành

Cấp Trường

2010

ThS. Nguyễn Trường Giang

TS. Nguyễn Văn Hùng

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

5

Tập bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp

Cấp Trường

2013

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Hà Mạnh Hợp

6

Tập bài giảng Giáo dục học nghề nghiệp

Cấp Trường

2013

ThS. Hà Mạnh Hợp

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

7

Tập bài giảng Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

Cấp Trường

2013

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

8

Tập bài giảng Phương tiện dạy học

Cấp Trường

2013

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Ngô Thị Nhung

9

Tập bài giảng Thực tập sư phạm

Cấp Trường

 

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

10

Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Thị Thu Hằng

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

11

Tập bài giảng Phát triển chương trình dạy nghề

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Văn Anh

TS. Nguyễn Trường Giang

12

Tập bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Cấp Trường

2013

ThS. Nguyễn Văn Vũ

TS. Nguyễn Trường Giang

13

Tập bài giảng Lôgic học

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

 

ThS. Hà Mạnh Hợp

14

Tập bài giảng Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp

Cấp Trường

2013

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Trần Thị Thu Hằng

15

Tập bài giảng Giáo dục học nghề nghiệp

Cấp Trường

2013

ThS. Hà Mạnh Hợp

ThS. Nguyễn Thị Môn

16

Tập bài giảng Tổ chức và quản lý quá trình dạy học

Cấp Trường

2013

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Ngô Thị Nhung

17

Tập bài giảng Phương pháp và kĩ năng dạy học

Cấp Trường

2013

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

TS. Nguyễn Trường Giang

18

Tập bài giảng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

ThS. Trần Thị Thu Hằng

19

Tập bài giảng Giao tiếp và ứng xử sư phạm

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

20

Tập bài giảng Thực tập sư phạm

Cấp Trường

2013

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

21

Tập bài giảng Phát triển chương trình đào tạo TCCN

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Văn Anh

ThS. Trần Thị Thu Hằng

22

Tập bài giảng Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Lê Na

ThS. Ngô Thị Nhung

23

Tập bài giảng Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp Trường

2013

ThS. Trần Lê Na

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

24

Tập bài giảng Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Cấp Trường

2013

ThS. Nguyễn Thị Môn

ThS. Ngô Thị Nhung

25

Tập bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Cấp Trường

2013

ThS. Nguyễn Văn Vũ

 

TS. Nguyễn Trường Giang

26

Tập bài giảng Quản lý chất lượng trong giáo dục TCCN

Cấp Trường

2013

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Nguyễn Trường Giang

27

 Tập bài giảng Nhập môn khoa học giao tiếp

Cấp Trường

2014

 

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

ThS. Trần Thị Thu Hằng

28

Tài liệu tham khảo Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

Cấp Trường

2014

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

 ThS. Trần Văn Anh

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

ThS. Đặng Thị Hiền

29

Tập bài giảng Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

Cấp Trường

2014

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Hà Mạnh Hợp

30

Tập bài giảng Tâm lý học dạy học đại học

Cấp Trường

2014

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Trần Thị Thu Hằng

31

Tập bài giảng Lí luận dạy học đại học

Cấp Trường

2014

TS. Nguyễn Văn Hùng

ThS. Hà Mạnh Hợp

32

Tập bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại

Cấp Trường

2014

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Trần Thị Thu Hằng

33

Tập bài giảng Đánh giá và kiểm định trong giáo dục đại học

Cấp Trường

2014

ThS. Hà Mạnh Hợp

ThS. Nguyễn Thị Môn

34

Tập bài giảng Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học

Cấp Trường

2014

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

ThS. Trần Văn Anh

35

Tập bài giảng Tâm lý học đại cương

Cấp Trường

2014

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

36

Tập bài giảng Giáo dục học đại cương

Cấp Trường

2014

ThS. Trần Lê Na

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

37

Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học

Cấp Trường

2014

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Trần Văn Anh

38

Tập bài giảng Kĩ năng dạy học đại học

Cấp Trường

2014

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

39

Tập bài giảng Thực tập sư phạm

Cấp Trường

2014

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

40

Tập bài giảng Nâng cao chất lượng tự học

Cấp Trường

2014

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Nguyễn Trường Giang

41

Tập bài giảng Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành

Cấp Trường

2014

ThS. Trần Văn Anh

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

42

Tập bài giảng Giao tiếp sư phạm

Cấp Trường

2014

ThS. Trần Thị Thu Hằng

ThS. Ngô Thị Nhung

43

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

Cấp Trường

2015

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

ThS. Trần Lê Na

44

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Cấp Trường

2016

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

TS. Nguyễn Trường Giang

 

 

Phản hồi về bài viết “Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: