xyzal

xyzal redirect
 1. Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn cơ khí theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;
 2. Đề xuất việc mở, duy trì ngành, nghề đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí;
 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ;
 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc liên hệ và tổ chức cho sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế;
 5. Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;
 6. Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học;
 7. Đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định;
 8.  Phối hợp với Trung tâm Thực hành trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho sinh viên và cho người lao động;
 9. Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.
 10. Phối hợp với Phòng công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập;
 11. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội;
 12. Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo
 13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.