viagra

viagra go

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạov à nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc lĩnh vực chuyên môn theo quy định; tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;
  2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ;
  3. Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;
  4. Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học;
  5. Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác;
  6. Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành;
  7. Phối hợp với phòng công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập;
  8. Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo
  9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;
  10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804