ThS. Trần Văn Đồng: Phó trưởng Bộ môn       

Hiện nay Bộ môn GDTC-QP có 05 cán bộ giảng dạy; trong đó 04 cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sỹ.

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?