STT

Họ tên

tên bài báo

Tên tạp chí, hội nghị

1

Đặng Quyết Thắng

Tính toán độ trễ giải mã của ngôn ngữ bằng otomat

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XIII 19-20/8/2010 – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hưng Yên,  pp. 321-332, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2

Đặng Quyết Thắng

Algorithms Based on Finite Automata for Testing of Omega-Codes

Future Information Technology, Application, and Service - Lecture Notes in Electrical Engineering, Vancouver, Canada, Vol. 164, pp. 271-279, Springer Science+ Business Media Dordrecht. 26-28/6/2012

3

Đặng Quyết Thắng

Algorithms for testing of codes and à-Codes

Proceedings of the 2012 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies-Research, Innovation and Vision for the Future, Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 45-50, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). 27/2-1/3/2012

4

Đặng Quyết Thắng

Xác định độ không nhập nhằng của ngôn ngữ chính quy theo ôtômat

Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 28, Số 1, pp. 52-63.

5

Đặng Quyết Thắng

Độ không nhập nhằng của ngôn ngữ và ứng dụng.

Công nghệ thông tin và truyền thông. Tập V-1 số 7 (27) pp.82 tháng 5/2012

6

Đặng Quyết Thắng

Thuật toán mới xác định độ trễ giải mã của ngôn ngữ chính quy

Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 28, Số 2, pp. 141.

7

Đặng Quyết Thắng

A Quadratic Algorithm for testing of omega-codes.

Intelligent Information and Database Systems. Pp.338, 4th Asian Conference, ACIIDS 2012 Kaohsiung, Taiwan, Proceedings, Part I 19-21/3/2012

8

Đặng Quyết Thắng

Algorithms Based on Finite Automata for Testing of Z-codes. Network and Parallel Computing. Pp.631

IFIP International Conference, NPC 2012 Gwangju, Korea, Proceedings 6-8/9/2012

9

Đặng Quyết Thắng

Giải thuật xác định SCS của hai ngôn ngữ theo otomat

Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VI "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT" Thừa Thiên - Huế, 20-21/6/2013. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ.

10

Đặng Quyết Thắng

A quadratic Algorithm for testing of Z-codes. Intelligent Information and Database Systems. Pp.4555

Intelligent Information and Database Systems. Pp.455, 5th Asian Conference, ACIIDS 2013 Kuala Lumpur, Malaysia, March 2013, Proceedings, Part I

11

Nguyễn Đình Hân
Hồ Ngọc Vinh
Đặng Quyết Thắng
Phan Trung Huy

Quadratic Algorithms for Testing of Codes and ◊-Codes.

Fundamental Informaticae (IOS Press), 320, 2014, 163-177

12

Nguyễn Văn Thẩm

Van Tham Nguyen, Trong Hieu Tran. 2017. Inconsistency Measures for Probabilistic Knowledge Bases.

 In: Proceedings KSE 2017. IEEE Xplore, 156-161.

13

Nguyễn Văn Thẩm

Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran, Do Kieu Loan Nguyen. 2018.  Method for restoring consistency in probabilistic knowledge bases.

Journal of Cybernetics and Systems. Volume 49. Taylor & Francis

14

Nguyễn Văn Thẩm

Van Tham Nguyen, Trong Hieu Tran. 2018. Solving inconsistencies in probabilistic knowledge bases via inconsistency measures. In: Prof. of ACIIDS 2018.

Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75417-8_1

15

Nguyễn Văn Thẩm

Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran. 2018. Framework for Merging Probabilistic Knowledge Bases.  In: Prof. of ICCCI 2018. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98443-8_4

10th International Conference, ICCCI 2018, Bristol, UK, September 5-7, 2018, Proceedings, Part I

16

Nguyễn Văn Thẩm

Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran. 2019. Algorithms for Merging Probabilistic Knowledge Bases. In: Prof. of ACIIDS 2019.

Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer. (Submitted for publication)