Quyết định về việc khen thường tập thể lớp sinh viên tiêu biểu năm học 2019 - 2020