BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 227 /TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 09 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy và hồ sơ đăng ký dự thi thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy và hồ sơ đăng ký dự thi thạc sĩ năm 2019 như sau:

1. Liên thông trình độ đại học hình thức chính quy

Thời gian  nhận hồ sơ ĐKXT: Đến 17h00 ngày 31/10/2019.

2. Thạc sĩ

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT: Đến 17h00 ngày 08/11/2019.

- Thời gian thi (dự kiến): Ngày 23, 24/11/2019.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

          Trân trọng thông báo./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy và hồ sơ đăng ký dự thi thạc sĩ năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: