BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 115/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
Về thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
liên thông trình độ đại học hình thức chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1: Đến 17h00 ngày 22/5/2019.

- Hồ sơ ĐKXT thực hiện theo thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 (Thông báo số 28/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 25/01/2019).

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Vu van quynh - vuquynh.qttn@gmail.com - 19/08/2019