BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số:            /KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày          tháng         năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019, Nhà trường tổ chức Học kỳ hè năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 17/6/2019 đến 04/8/2019 (trừ các ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2019, từ 23/6 ÷ 27/6/2019)

2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Học trong kỳ hè

a) Sinh viên đại học, cao đẳng khóa 19

- Học lại đối với học phần điểm F.

- Học cải thiện điểm D, học bù để trả nợ điểm I, học vượt.

b) Sinh viên cao đẳng khóa 20 và 21

- Không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun thì được phép học bù để trả nợ điểm I, học lại theo quy định.

- Có điểm tổng kết môn học, mô-đun nhỏ hơn 4,0 (sau hai lần thi) thì phải học lại.

- Học các môn học, mô-đun chậm tiến độ ở học kỳ chính, học cải thiện điểm D, học vượt.

c) Sinh viên cao đẳng nghề

- Không đủ điều kiện dự kiểm tra (thi) kết thúc môn học, mô-đun thì được phép học bù, học lại theo quy định.

- Có điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun nhỏ hơn 5,0 (sau hai lần thi) thì phải học lại.

d) Các trường hợp khác: Sinh viên thuộc các khóa học đã kết thúc, nhưng còn các môn học, mô-đun, học phần chưa đạt (nếu chưa hết thời gian tối đa được phép học).

2. Thi trong kỳ hè

a) Sinh viên đại học, cao đẳng khóa 19

- Đã học bù, học lại, học cải thiện điểm, học vượt và đủ điều kiện dự thi.

- Trả điểm I vì vắng thi có lý do.

b) Sinh viên cao đẳng khóa 20, 21 và cao đẳng nghề

- Đã học lại, học bù và đủ điều kiện dự thi.

- Thuộc diện thi lại.

- Trả điểm I vì vắng thi có lý do đối với sinh viên CĐ-K20, CĐ-K21.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các khoa, bộ môn trực thuộc

- Gửi danh sách sinh viên đăng ký học lại, học bù, học vượt, học cải thiện điểm theo mẫu M-01 (kèm theo file Excel) về Phòng Đào tạo và gửi dự trù vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập về Trung tâm Thực hành theo các đợt:

+ Đợt 1: trước ngày 31/5/2019 cho các học phần, môn học, mô-đun sinh viên đã học trước học kỳ II năm học 2018 - 2019.

+ Đợt 2: trước ngày 21/6/2019 cho các học phần, môn học, mô-đun sinh viên đã học trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.

- Phân công CBGD trên cơ sở Thời khóa biểu và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 14/6/2019 đối với Đợt 1; trước ngày 29/6/2019 đối với Đợt 2.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký, chuyển đổi học phần tương đương, đề xuất mở lớp đối với những học phần, mô học, mô-đun có số lượng sinh viên đăng ký nhỏ hơn quy định (nếu sinh viên có nhu cầu).

- Thực hiện giảng dạy, thi và kiểm tra theo kế hoạch.

- Thu lệ phí học bù, học lại, học vượt, học cải thiện điểm, trả nợ điểm I của sinh viên theo quy định (thu ngay khi sinh viên đăng ký; không thu lệ phí thi  lần 2 đối với sinh viên cao đẳng nghề, CĐ-K20, CĐ-K21; không thu đối với các học phần, môn học, mô-đun sinh viên đăng ký dự phòng). Sau khi Phòng Đào tạo gửi danh sách lớp học phần, danh sách sinh viên phải đóng lệ phí thì thực hiện nộp lệ phí về Phòng Kế toán - Tài chính; đối với các học phần, môn học, mô-đun không mở được lớp thì trả lại lệ phí cho sinh viên.

- Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi và gửi về Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước ngày 22/7/2019.

- Thông báo điểm cho sinh viên theo quy định.

- Làm các thủ tục thanh toán theo quy định.

2. Phòng Kế toán - Tài chính

- Hướng dẫn các khoa (bộ môn trực thuộc) thu lệ phí học bù, học lại, học vượt, học cải thiện điểm, trả nợ điểm I của sinh viên và nộp về Phòng Kế toán - Tài chính.

- Thanh quyết toán theo quy định.

3. Phòng Đào tạo

- Lập danh sách lớp học phần, môn học, mô-đun được mở theo quy định và gửi về các khoa (bộ môn trực thuộc).

- Lập danh sách sinh viên đóng lệ phí.

- Xếp thời khóa biểu và gửi cho khoa, bộ môn, Trung tâm Thực hành: Đợt 1 trước ngày 12/6/2019; đợt 2 trước ngày 28/6/2019.

- Xếp lịch thi.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện thanh toán.

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch học kỳ hè năm học 2018 - 2019.

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tổ chức thi, kiểm tra; chấm thi, chấm kiểm tra; lên điểm, báo điểm tổng kết học phần, môn học, mô-đun theo Kế hoạch.

5. Trung tâm Thực hành

- Bố trí phòng học cho học phần thực hành, mô-đun theo Thời khóa biểu.

- Phối hợp với các phòng, khoa lập dự trù vật tư, chuẩn bị vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy đảm bảo theo Thời khóa biểu học tập của các học phần thực hành và mô-đun.

6. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Phối hợp với các khoa chuyên môn chỉ đạo GVCN, CBQL lớp phổ biến Kế hoạch này tới sinh viên và đôn đốc sinh viên thực hiện:

+ Từ 05/5/2019 – 20/6/2019: Sinh viên làm đơn xin học bù, học lại, học vượt, học cải thiện điểm, thi theo mẫu (M-02, M-03) gửi về Khoa (bộ môn) trước ngày 28/5/2019 đối với Đợt 1; trước ngày 20/6/2019 đối với Đợt 2.

+ Sinh viên đại học, cao đẳng đăng ký số tín chỉ tối đa theo quy định. Sinh viên cao đẳng nghề đăng ký không quá 120 tiết. Nếu sinh viên vẫn còn các học phần, môn học, mô-đun chưa đạt thì phải đăng ký dự phòng.

+ Nộp lệ phí cho các học phần, môn học, mô-đun đăng ký; chưa nộp lệ phí cho các học phần, môn học, mô-đun đăng ký dự phòng khi chưa có thông báo của Nhà trường.

+ Nhận lại lệ phí đã nộp đối với các học phần, môn học, mô-đun không mở được lớp.

+ Thường xuyên theo dõi lịch học, lịch thi tại bảng tin Phòng Đào tạo, khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc, Website Nhà trường.

- Sắp xếp phòng ở cho sinh viên (nếu các em có nhu cầu).

7. Phòng Hành chính – Quản trị

Bố trí phòng học lý thuyết theo Thời khóa biểu, đảm bảo an ninh trật tự.

         Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để giải quyết./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch Về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2018 - 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: