BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 155/KH-ĐHSPKTNĐ

Nam Định, ngày 12 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc thi kết thúc môn học, mô đun lần 2

cho sinh viên các lớp CĐN-K10, CĐ-K20 và CĐ-K21

 

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm 2018 - 2019, Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp CĐN-K10, CĐ-K20 và CĐ-K21, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên CĐN-K10, CĐ-K20, CĐ-K21 thuộc một trong các trường hợp sau:

- Điểm thi kết thúc môn học, mô đun lần 1 chưa đạt.

          - Đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô đun lần 1 nhưng chưa dự thi và có lý do hợp lệ theo quy định.

II. THỜI GIAN

- Đợt 1 (đối với các lớp CĐN-K10, CĐ-K20) : Từ 15/01/2019 đến 21/01/2019.

- Đợt 2 (đối với các lớp CĐ-K21): từ 28/01/2019 đến 17/02/2019 (trừ các ngày nghỉ tết từ 31/01/2019 đến 13/02/2019).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các khoa và bộ môn trực thuộc

          - Gửi danh sách sinh viên dự thi (ghi rõ dự thi lần 1 hoặc lần 2) về Phòng Đào tạo; dự trù vật tư, thiết bị phục vụ thi (nếu có) về Trung tâm Thực hành trước ngày 12/01/2019 đối với Đợt 1; trước ngày 24/01/2019 đối với Đợt 2.

- Phối hợp với Phòng KT&ĐBCL tổ chức và thực hiện thi, chấm thi, lên điểm theo kế hoạch và quy chế.

- Làm các thủ tục thanh toán theo quy định.

2. Phòng Kế toán - Tài chính: Phối hợp với các đơn vị thanh quyết toán theo quy định.

3. Phòng Đào tạo

          - Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi từ các khoa và bộ môn trực thuộc.

          - Sắp xếp lịch thi.

          - Phối hợp với các đơn vị thực hiện thanh toán.

          - Kiểm tra thực hiện Kế hoạch.

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

          Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức: lập đề thi, coi thi, chấm thi, lên điểm tổng kết môn học, mô đun theo quy định.

5. Trung tâm Thực hành

          - Chuẩn bị các điều kiện về vật tư, thiết bị cho thi các mô đun trên cơ sở đề xuất của các khoa.

          - Phối hợp với Phòng Đào tạo sắp xếp phòng thi mô đun.

6. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

         Phối hợp với các khoa chuyên môn chỉ đạo Cán bộ quản lý lớp phổ biến Kế hoạch tới sinh viên và đôn đốc sinh viên dự thi theo lịch.

7. Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị phòng thi lý thuyết.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để giải quyết./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch Về việc thi kết thúc môn học, mô đun lần 2 cho sinh viên các lớp CĐN-K10, CĐ-K20 và CĐ-K21”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: