Quyết định cấp học bổng khuyến khích HT&RL học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên CĐN - K9 (Học kỳ cuối khóa học)