Thông báo số 79/TB-CTHSSV ngày 01/10/2018 về việc xét học bổng khuyến học năm 2018 dành cho sinh viên năm thứ 2, 3, 4, 5