Tên tài liệu

Giáo trình Bảo mật thông tin

Tác giả:

TS. Đặng Quyết Thắng - ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết