BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 175/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 18 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học sư phạm năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; biên bản họp của Hội đồng Tuyển sinh đại học ngày 18/7/2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy theo phương thức dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia như sau:

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt:

+ 17,0 điểm đối với đăng ký xét tuyển vào hệ đại học sư phạm kỹ thuật.

+ 13,0 điểm đối với đăng ký xét tuyển vào đại học khối kỹ thuật, kinh tế.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?