Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-ĐHSPKTNĐ, ngày 14/6/2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tổ cức Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức phòng, chống tham nhũng cho CB-VC-LĐHĐ năm 2018.

Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng

Tham dự Lớp Bồi dưỡng có TS. Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thế Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể CB-VC-LĐHĐ trong toàn trường.

Nhà trường đã mời đồng chí Vũ Minh Lượng, Tỉnh Ủy viên, Chánh Thanh tra Tỉnh trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản, quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện phòng, chống tham nhũng.

Đ/c Vũ Minh Lượng, Tỉnh Ủy viên, Chánh Thanh tra Tỉnh
 trình bày các nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Tại Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Vũ Minh Lượng đã trình bày khái quát các nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng như: những vấn đề chung về tham nhũng và phòng chống tham nhũng; những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đến toàn thể CB-VC-LĐHĐ Nhà trường. Đồng chí cũng khuyến khích đông đảo CB-VC-LĐHĐ trong Nhà trường tích cực tham gia phát hiện hành vi tham nhũng; đảm bảo công khai minh bạch trong các hoạt động của Nhà trường góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tệ nạn tham nhũng trong Nhà trường và xã hội.

TS. Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu tại Lớp Bồi dưỡng

Thông qua Lớp Bồi dưỡng đã giúp lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường, CB-VC-LĐHĐ nhận thức đầy đủ rõ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó nâng cao ý thức pháp luật trong phòng, chống tham nhũng nói riêng, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước nói chung, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ năm học mà Nhà trường đã giao phó.

CB-VC-LĐHĐ Nhà trường nghiêm túc học tập tại Lớp Bồi dưỡng

Sau 3 giờ học tập nghiêm túc, Lớp Bồi dưỡng đã kết thúc tốt đẹp. Nội dung học tập được CB-VC-LĐHĐ trong Nhà trường đánh giá cao, phù hợp với tình hình thực tế của các vị trí công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Hoàng Dung

 

Phản hồi về bài viết “Lớp Bồi dưỡng tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?