BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số: 146/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 15 tháng 6 năm 2018

                                                                             

THÔNG BÁO

Về việc phân công giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019

 

              Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị triển khai phân công cán bộ giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối với khoa, bộ môn trực thuộc

           - Bố trí giờ giảng cho cán bộ giảng dạy (CBGD) cơ hữu, kiêm nhiệm số giờ được phân công (Báo giờ kèm theo) đảm bảo cân đối giờ giảng cả năm học của CBGD, đúng quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên. CBGD các lớp đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên;

           - Đề xuất phương án tổ chức giảng dạy đối với những lớp học phần có số sinh viên nhỏ hơn 10. Có thể thực hiện ghép lớp, thay thế học phần tương đương hoặc chuyển sang làm đồ án (trường hợp không thực hiện được thì có văn bản đề nghị Ban Giám hiệu);

           - Trường hợp vẫn còn giờ chưa được phân công thì đề xuất phương án bằng văn bản trình Hiệu trưởng phê duyệt;

           - Khoa Cơ khí chủ động mời thỉnh giảng lớp thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định;

           - Gửi Bảng phân công giảng dạy (theo mẫu) về phòng Đào tạo và file vào hòm thư: phongdaotao.skn@moet.edu.vn trước 17h00 ngày 29/6/2018.

2. Đối với phòng Đào tạo

           - Xây dựng Báo giờ giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019;

           - Xây dựng và triển khai Kế hoạch đăng ký học tập cho sinh viên;

           - Tổng hợp, kiểm tra việc phân công giảng dạy;

           - Lập thời khóa biểu.

3. Đối với Trung tâm thực hành

           - Bố trí phòng thực hành cho các học phần thực hành, mô-đun theo Kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019;

           - Gửi danh sách phòng thực hành cho các học phần thực hành, mô-đun (theo mẫu) về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 29/6/2018.

           Yêu cầu các Ông/Bà trưởng đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông báo này, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện thì Trưởng đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để giải quyết ./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Quyết Thắng

Tải về:

- Thông báo (PDF)

- Báo giờ (XLS)