I. Thông tin chung

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định. Kể từ ngày thành lập Trường đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; động viên cán bộ, công nhân viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.

Công đoàn Trường hiện có 250 đoàn viên sinh hoạt tại 16 công đoàn bộ phận. Công đoàn Trường luôn chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên Nhà trường, coi đó là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

II. Các thành tích tiêu biểu:

Danh hiệu thi đua và khen thưởng của Công đoàn

1.1. Danh hiệu thi đua và khen thưởng của Công đoàn Trường

            Năm

 

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số 2118/QĐ-TTg ngày 26/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

2014

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

Số 243/QĐ-LĐLĐ ngày 12/01/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2015

Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 293/QĐ-LĐLĐ ngày 01/02/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2016

Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số 1879/QĐ-TLĐ ngày 09/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2017

Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 506/QĐ-LĐLĐ ngày 11/01/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

2018 Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Số 132/QĐ-LĐLĐ ngày 10/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1.2. Danh hiệu thi đua và khen thưởng của đoàn viên công đoàn

Năm

Danh hiệu được khen

Cấp khen thưởng

Số quyết định

Họ tên cá nhân được khen

2012

Giấy chứng nhận giải thưởng
"Nguyễn Đức Thuận" lần thứ II tỉnh Nam Định

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 66/QĐ-LĐLĐ  ngày 12/7/2012

Trần Văn Biên

2012

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 972/QĐ-TLĐ ngày 20/7/2012

Phan Sỹ Nghĩa

2012

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn VN

Số 972/QĐ-TLĐ ngày 20/7/2012

Trần Quốc Đảng

2013

Bằng khen của Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Sô 147/TLĐ ngµy 13/02/2014

Vũ Đình Mạnh

2014

Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ 3 tỉnh Nam Định

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 157/QĐ-LĐLĐ ngày 14/7/2014

Nguyễn Văn Vũ

2015

Bằng khen Tổng liên đoàn

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 310 /QĐ-TLĐ ngày 02/02/2016

Nguyễn Thế Mạnh

2015

Bằng khen

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 386/QĐ-TLĐ ngày 23/02/2016

Lê Văn Tiến

2017

Giấy chứng nhận giải thưởng
"Nguyễn Đức Thuận" lần thứ VI tỉnh Nam Định

Liên đoàn Lao động tỉnh

Số 453/QĐ - LĐLĐ  ngày 07/7/2017

Phan Đức Thiện

2017

Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn lao động VN

Số 1680/QĐ-TLĐ ngày 03/10/2017

Trần Xuân Thảnh

2018 Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn lao động VN Số 1465/QĐ-TLĐ ngày 13/8/2018 Nguyễn Thế Mạnh

 

Phản hồi về bài viết “Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: