BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Ư PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: … …/KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày … tháng … năm 2017

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

          Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018, Nhà trường tổ chức cho học viên, sinh viên đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

- Nhóm 1: Sinh viên đại học liên thông K11 (tuyển sinh đợt 1).

- Nhóm 2: Sinh viên đại học K9, K10, K11; cao đẳng K18, K19.

          - Nhóm 3: Sinh viên đại học K12, cao đẳng K20, đại học liên thông K10.

          - Nhóm 4: đại học liên thông K11 (tuyển sinh đợt 2).

* Ghi chú:

- Sinh viên ĐHLT K10, K11 có thể đăng ký học thêm các học phần với các lớp đại học K9, K10, K11, K12.

- Sinh viên được phép đăng ký học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù theo quy định.

- Nhà trường đăng ký học tập cho học viên thạc sĩ KTCK K2, K3.

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

TT

Đăng ký

Thời gian đăng ký

Hình thức

đăng ký

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

1

Học phần chính khóa (các học phần theo học kỳ trong CT đào tạo)

11/12/2017 ÷

17/12/2017

18/12/2017 ÷

26/12/2017

02/01/2018 ÷

09/01/2018

15/01/2018 ÷ 21/01/2018

Qua mạng Internet

2

Học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù

19/12/2017 ÷

21/12/2017

28/12/2017 ÷

31/12/2017

11/01/2018 ÷

14/01/2018

23/01/2018 ÷ 25/01/2018

Qua mạng Internet

3

Điều chỉnh

22/12/2017 ÷

24/12/2017

02/01/2018 ÷

06/01/2018

15/01/2018 ÷

20/01/2018

26/01/2018 ÷ 28/01/2018

Bằng văn bản

4

Rút bớt học phần

25/12/2017 ÷

05/01/2018

08/01/2018 ÷

18/01/2018

22/01/2018 ÷

01/02/2018

29/01/2018 ÷ 08/02/2018

Qua mạng Internet

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

          - Xếp thời khóa biểu.

- Đăng ký khối lượng học tập cho các học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

          - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo hướng dẫn sinh viên đại học công nghệ K9 đăng ký đồ án tốt nghiệp theo Kế hoạch tốt nghiệp.

          - Rà soát, kiểm tra quá trình đăng ký khối lượng học tập của sinh viên.

          - Lập bảng kết quả đăng ký học tập của sinh viên.

2. Các khoa có ngành đào tạo

a) Chỉ đạo cố vấn học tập:

          - Phổ biến và hướng dẫn sinh viên thực hiện theo Kế hoạch như sau:

          + Sử dụng tài khoản cá nhân đăng ký khối lượng học tập.

          + Đăng ký học các học phần chính khóa; học vượt, học nâng điểm, học lại, học bù; rút bớt học phần qua mạng Internet. Riêng điều chỉnh đăng ký thực hiện bằng văn bản (Mẫu M03-ĐKTC).

          + Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp theo mẫu (M01-ĐKTC).

          + Nội dung các Điều 10, Điều 11 và Điều 12 theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 08/01/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

          + Lập kế hoạch học tập cá nhân theo chương trình đào tạo.

* Thời gian phổ biến cho sinh viên trước ngày 08/12/2017 đối với nhóm 1, trước ngày 12/12/2017 đối với nhóm 2, trước ngày 20/12/2017 đối với nhóm 3, trước ngày 10/01/2018 đối với nhóm 4 (gửi lịch về khoa trước khi thực hiện).

          - Sử dụng tài khoản cá nhân để kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký, điều chỉnh, rút bớt khối lượng học tập của sinh viên.

          - Tổng hợp mẫu (M03-ĐKTC) gửi về khoa.

- Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp (M01-ĐKTC) và gửi về khoa.

b) Gửi về Phòng Đào tạo:

- Bảng điều chỉnh khối lượng đăng ký (M03-ĐKTC) ngay sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh của mỗi nhóm.

- Danh sách tổng hợp sinh viên làm đồ án tốt nghiệp (M02-ĐKTC) trước ngày 16/01/2018.

3. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

          - Rà soát, kiểm tra và hoàn chỉnh dữ liệu danh sách sinh viên toàn Trường trên phần mềm trước ngày sinh viên đăng ký học tập theo Kế hoạch.

          - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo đôn đốc cố vấn học tập và sinh viên thực hiện Kế hoạch.

4. Trung tâm Thông tin – Thư viện

          - Đảm bảo hệ thống mạng, máy chủ, máy tính hoạt động tốt, liên tục.

          - Đảm bảo an toàn và sao lưu dữ liệu máy chủ theo ngày.

5. Phòng Kế toán - Tài chính

          Thông báo thời gian thu học phí cụ thể cho từng khoá và tổ chức thu học phí theo quy định.

6. Phòng Hành chính - Quản trị

          Chuẩn bị phòng học theo đề nghị của cố vấn học tập để tổ chức phổ biến và hướng dẫn cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập.

          Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện thì Trưởng đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua phòng Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2017-2018”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: