Ngày đăng :26/07/2017 2128 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/KH-ĐHSPKTNĐ

       Nam Định, ngày 25 tháng 7 năm 2017   

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”

đầu năm học 2017 - 2018

I. MỤC ĐÍCH

         1. Nâng cao nhận thức của sinh viên (SV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

         2. Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV thông qua việc: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đánh giá, rút kinh nghiệm việc SV thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo, công tác HSSV; phổ biến nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

II. NỘI DUNG

- Chuyên đề 1: Phổ biến Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Đảng ủy Nhà trường. Trách nhiệm của sinh viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2017-2018.

- Chuyên đề 2: Phổ biến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của Nhà trường.

- Chuyên đề 3: Quán triệt những điểm cơ bản liên quan đến người học trong: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật bảo hiểm y tế. Nội dung mới nâng cao kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên.

- Chuyên đề 4: Đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế, Quy định trong học tập đối với SV trong năm học 2016 - 2017. Phổ biến Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018.

- Chuyên đề 5: Đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế, Quy định công tác HSSV; các chế độ chính sách, học phí, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật, tín dụng đào tạo, tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; Công tác thực hiện cam kết “Ba an toàn” về an ninh trật tự, an toàn trường học, quy định về tạm trú trong SV và phòng, chống tội phạm; về an toàn trong tham gia giao thông; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong năm học 2016 - 2017. Quán triệt nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017 - 2018.

- Chuyên đề 6: Đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy định thi kết thúc học phần, môn học, mô đun; Công tác trả lời phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong năm học 2016 - 2017. Quán triệt về thực hiện quy chế thi; triển khai kế hoạch lấy phiếu khảo sát về công tác đảm bảo chất lượng trong năm học 2017 - 2018.

- Chuyên đề 7: Đánh giá rút kinh nghiệm công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; kết quả phong trào “Sinh viên tình nguyện”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong năm học 2016 - 2017; Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định nhiệm kỳ 2017-2019. Triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội năm học 2017 - 2018.

- Sinh hoạt lớp và viết Thu hoạch nội dung học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học.

III.  ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng

          Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hệ chính quy đang học từ năm thứ 2 trở lên.

2. Thời gian

          Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 05/8/2016 (có lịch chi tiết kèm theo).

3. Địa điểm

- Học tập trung tại các Hội trường A6-202, A6-302.

- Sinh hoạt lớp tại các phòng học lý thuyết nhà A5.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác HSSV

- Chủ trì triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học.

- Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung chuyên đề 1,2,5.

- Cử nhân viên quản lý lớp học.

- Phối hợp với Phòng HC-QT bổ sung ghế tại Hội trường.

- Mời báo cáo viên thực hiện nội dung chuyên đề 2.

- Thông báo lịch học tập “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” tới CVHT, GVCN, lớp SV.

- Chuẩn bị nội dung Bản cam kết đầu năm học cấp cho CVHT, GVCN.

- Phối hợp với các khoa chuyên ngành chỉ đạo Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu về sĩ số học tập đầu năm và thông tin chung về sinh viên toàn trường.

2. Các khoa quản lý ngành đào tạo

Phối hợp với phòng Công tác HSSV chỉ đạo Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

- Quán triệt sinh viên thuộc lớp quản lý thực hiện nghiêm túc thời gian học tập Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2017 - 2018.

- Tổ chức sinh hoạt lớp đầu năm học để triển khai các nhiệm vụ: Đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 67/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 26/5/2017 của Nhà trường về đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018; Tổ chức bình xét khen thưởng năm học 2016-2017 và đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018; Phổ biến nội dung và tổ chức cho SV trong lớp ký cam kết: thực hiện “Ba an toàn” về an ninh trật tự, an toàn trường học; về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; về không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quán triệt sinh viên viết Bài thu hoạch nội dung học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học, nộp về phòng CTHSSV trước ngày 21/8/2017; Báo cáo sĩ số đầu năm học và tình hình sinh viên của lớp về phòng Công tác HSSV trước 15h00’ ngày 05/8/2017.

3. Phòng Đào tạo

Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 4.

4. Khoa Lý luận chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ

Phối hợp chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 3.

5. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 6.

6. Phòng Hành chính - Quản trị

- Chuẩn bị:

+ Hội trường A6-202, A6-302 (thiết bị âm thanh, máy chiếu, bục phát biểu, 02 quạt cây để bục giảng, mở cửa Hội trường theo Lịch).

+ Các phòng học lý thuyết nhà A5 theo Lịch.

+ Nước uống (02 thùng Lavie 350ml, 08 bình nước lọc 20 lít, cốc, khay).

- Trang trí Maket, số lượng 02 cái:

7. Phòng Thiết bị - Vật tư

Chuẩn bị và chạy máy phát điện (nếu mất điện lưới).

8. Ban Chấp hành Đoàn TN và Hội sinh viên trường

- Phối hợp chuẩn bị và phổ biến nội dung chuyên đề 7

        - Lập danh sách chọn cử 10 SVTN/01 buổi để phục vụ tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” (theo sự phân công của phòng Công tác HSSV).

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị, đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì Trưởng đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Giám hiệu (qua phòng Công tác HSSV) để xem xét quyết định.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

Tải chi tiết kế hoạchlịch học tại đây:

- Kế hoạch 

- Lịch học

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?