STT

TênSK - CT

Chủ nhiệm

Năm

1

Thiết kế, lắp đặt hệ thống " Tự động cấp nguồn cho hệ thống điều hòa không khó theo thời gian và nhiệt độ"

Vũ Văn Công
Vũ Văn Định

2011

2

Quy chế chi tiêu nội bộ 2012

Vũ Quang Trung

2012

3

Phương án xử lý một số tình huống trong công tác bảo vệ

Đặng Hồng Quân
Nguyễn Thế Mạnh

2012