TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thành viên

Thời gian

1

Chế tạo sa bàn hệ thống đánh lửa
điện tử điều khiển theo chương trình dùng trên ô tô hiện đại

ThS. Lê Văn Liêm

ThS. Trần Quốc Đảng

2006

2

Một số phương pháp dạy học
nhằm nâng cao chất lượng môn học Kinh tế-Chính trị Mác-Lênin tại Trường ĐH SPKT NĐ

ThS. Nguyễn Văn Hùng

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
ThS. Nguyễn Thế Mạnh

2006

3

Nâng cấp máy hàn điện xoay chiều

ThS. Nguyễn Trọng Điền

ThS. Trần Duy Hiệp

2006