TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thành viên

1

Ứng dụng multimedia trong dạy học ngành điện, điện tử ở khoa Đ-ĐT trường ĐH SPKTNĐ

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Giản Quốc Anh
ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Lương Kiên
ThS. Hoàng Thị Phương

2

Ứng dụng multimedia vào một số môn học chuyên môn ngành cơ khí chế tạo máy ở Khoa Cơ khí trường ĐH SPKTNĐ

ThS. Lê Văn Tiến

ThS. Lê Văn Liêm
ThS. Vũ Văn Lợi
ThS. Trần Xuân Thảnh

3

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng multimedia trong dạy học ở trường ĐH SPKTNĐ

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

TS. Phạm Ngọc Uyển
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
ThS. Nguyễn Văn Hùng

4

Ứng dụng multimedia vào dạy học một số môn chuyên ngành ở khoa CNTT, trường ĐH SPKT NĐ

ThS. Đặng Quyết Thắng

ThS. Phạm Hùng Phú
ThS. Đoàn Tuấn Nam
ThS. Trần Đình Tùng
CN. Nguyễn Văn Vũ
CN. Hà Tiến Điển

5

Xây dựng định mức vật tư thực tập các ngành, nghề đào tạo tại khoa Cơ khí, trường ĐH SPKT NĐ

ThS. Lê Văn Liêm

ThS. Nguyễn Trọng Điền
ThS. Vũ Văn Lợi
ThS. Trần Văn Anh
ThS. Vũ Văn Ba

6

Xây dựng định mức vật tư thực tập các ngành, nghề đào tạo tại khoa CNTT, trường ĐH SPKT NĐ

Trần Đình Tùng

Phạm Hùng Phú
Phạm Cao Hào
Nguyễn Văn Vũ

7

Cơ sở lý luận và thực tiễn về quy hoạch phát triển đội ngũ trường ĐH SPKTNĐ.

TS. Phan Sỹ Nghĩa

ThS. Nguyễn Thế Mạnh
ThS. Đặng Hồng Quân
ThS. Vũ Văn Nghiễm

8

ứng dụng phần mềm Microsolf PowerPoint trong giảng dạy một số khái niệm Triết học ML trong Trường ĐHSPKT Nam Định

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

ThS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thế Mạnh