TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thành viên

1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán cao cấp

ThS. Ngô Thanh Bình

ThS. Nguyễn Mạnh Tường
ThS. Phạm Thị Chi
ThS. Trần Mạnh Hân

2

Thiết kế dạy thực hành theo năng lực thực hiện - Phương pháp 4D

ThS. Đinh Gia Huân

TS. Nguyễn Văn Hùng
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

3

Tổ chức quá trình dạy học học phần Kỹ năng dạy học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Trường Giang
ThS. Trần Lê Na
CN. Trần Trung Kiên

4

Cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp trong quá trình phát triển nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Phạm Ngọc Uyển
ThS. Ngô Thị Nhung
ThS. Nguyễn Thị Môn

5

Nghiên cứu, xây dựng trang thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Đoàn Tuấn Nam

KS. Phạm Đức Thông

6

Biện pháp phát triển kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Trần Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn Thế Mạnh
ThS. Hà Mạnh Hợp
ThS. Trần Văn Anh

7

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Vũ Thị Phương Dung

TS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. Nguyễn Lương Kiên
CN. Phạm Thị Thu Hương

8

Ứng dụng các công cụ mô hình hoá mô phỏng và điều khiển để khảo sát động học và động lực học cơ hệ trong mô trường thực tại ảo

ThS. Trần Xuân Thảnh

KS. Trần Quang Huy

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài cấp Trường năm 2011”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: