TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thành viên

1

Xây dựng tài liệu hỗ trợ tự học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Mai Văn Thao

ThS. Nguyễn Thế Mạnh
ThS. Phạm Anh Bình
CN. Nguyễn Thành Nam

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý phòng thực hành máy tính tại Trung tâm Thực hành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định qua mạng LAN

ThS. Nguyễn Văn Vũ

KS. Phan Đức Thiện
KS. Trần Thị Hồng Nhung

3

Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống phanh thủy lực có trang bị ABS trên ô tô dùng trong giảng dạy chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

KS. Nguyễn Trung Kiên

ThS. Trần Quốc Đảng
KS. Trịnh Xuân Phong

4

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thiết kế ngược vào tái tạo phục hồi sản phẩm cơ khí trên thiết bị Vivid 9i và phần mềm XOR.

ThS. Trần Xuân Thảnh

KS. Trần Quang Huy

5

Nghiên cứu chế tạo giá hàn đa năng phục vụ đào tạo kỹ năng hàn nóng chảy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Vũ Văn Ba

ThS. Nguyễn Trọng Điền 
ThS. Nguyễn Hồng Thanh
KS. Nguyễn Công Trường
KS. Trần Đức Hòa 
KS. Vũ Văn Đạt

6

Biện pháp phát triển kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

TS. Hà Xuân Hùng
ThS. Nguyễn Trọng Điền
ThS. Vũ Văn Ba
ThS. Nguyễn Thị Mỵ

7

Nghiên cứu chế tạo mô hình máy khắc chữ điều khiển bằng máy tính

ThS. Vũ Văn Công

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Tiến Hưng
ThS. Vũ Văn Định

8

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy quấn dây biến áp có lõi thép hình xuyến điều khiển bằng PLC và màn hình cảm ứng

ThS. Trần Hiếu

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga
ThS. Trần Công Chính

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài cấp Trường năm 2012”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: