TT
Tên đề tài
Chủ nhiệm
đề tài
Thành viên
Thời gian
Mã số
1
Ứng dụng Multimedia trong dạy học tại Trường ĐH SPKT NĐ
Trần Văn Khiêm
Nguyễn Thế Mạnh
Mạc Văn Tiến
Phùng Đình Thám
Trần Văn Hào
Đặng Quyết Thắng
Lê Văn Tiến
Phạm Xuân Thu
Nguyễn Ngọc Hùng
 2005-2006
CB2005-03-05
2
Các giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường ĐH SPKT NĐ
Nguyễn Văn Hùng
Hà Mạnh Hợp
Vũ Năng Đắc
Nguyễn Thế Mạnh
Phạm Ngọc Uyển
Hà Xuân Hùng
2006
CB2006-04-02
3
Xây dựng quy hoạch phát triển trường ĐH SPKT NĐ đến năm 2015
Phan Sỹ Nghĩa
Nguyễn Thế Mạnh
Trần Văn Khiêm
Hà Xuân Hùng
Vũ Văn Công
Vũ Quang Trung
Nguyễn Thanh Hà
2007
CB2007-03-05
4
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy nghề theo năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên dạy nghề ở Trường ĐH SPKT NĐ
Nguyễn Ngọc Hùng
Đinh Gia Huân
Trần Văn Khiêm
Gregorie Thiriar
Đặng Quyết Thắng
Nguyễn Trọng Điền
Nguyễn Đức Hỗ
2007
CB2007-03-10
5
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học công nghệ cho một số nghề tại Trường ĐH SPKT NĐ
Phan Sỹ Nghĩa
Hà Xuân Hùng
Trần Văn Khiêm
Lê Văn Liêm
Đặng Quyết Thắng
Vũ Thị Lành
Dương Đức Lân
2008-2009
CB2008-02-03
6
Cơ sở khoa học và giải pháp đào tạo các môn học SPKT theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH SPKT NĐ
Nguyễn Thế Mạnh
Hà Mạnh Hợp
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Thị Môn
Mai Thị Bích Ngọc
Phạm Ngọc Uyển
2008
CB2008-02-BS
7
Các giải pháp đổi mới quá trình đào tạo giáo viên dạy nghề tại trường ĐH SPKT NĐ
Nguyễn Ngọc Hùng
Đinh Gia Huân
Trần Văn Khiêm
Trần Sỹ Long
Trần Thanh Tâm
2008
CB2008-01-BS
8
Xây dựng định mức vật tư thực hành cho một số nghề đào tạo ở trình độ CĐN
Hà Xuân Hùng
Nguyễn Đức Hỗ
Phan Sỹ Nghĩa
Trần Văn Khiêm
Lê Văn Liêm
Trần Đình Tùng
2009
CB2009-04-02
9
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên sư phạm kỹ thuật
Đinh Gia Huân
Ngô Văn Du
Trần Văn Khiêm
Nguyễn Ngọc Hùng
Lê Văn Liêm
Nguyễn Đức Hỗ
Phạm Hùng Phú
2009
CB2009-01-BS
10
Các giải pháp theo dõi, đánh giá sinh viên sau khi tốt nghiệp Trường ĐHSPKT Nam Định
Đinh Gia Huân
Nguyễn Lương Kiên
Phan Sỹ Nghĩa
Trịnh Văn Hải
Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Thanh Hà
2010
CB2010-03-02
11
Xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ ĐH SPKT giai đoạn đến 2020
Phan Sỹ Nghĩa
Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Ngọc Hùng
Hà Xuân Hùng
Trần Văn Khiêm
Thái Bá Cần
Đoàn Tuấn Nam
2010
CB2010-03-06
12
Nâng cao hiệu quả sử dụng và chất lượng phòng thực hành nghề trong các trường SPKT nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đối với một số nghề
Hà Xuân Hùng
Trần Hiếu
Phan Sỹ Nghĩa
Nguyễn Thế Mạnh
Vũ Văn Ba
2011
CB2011-01-06
13
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC dùng cho đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề
Trần Văn Khiêm
Trần Xuân Thảnh
Phan Sỹ Nghĩa
Lê Văn Tiến
Trần Văn Biên
2011
CB2011-03-02
14
Ứng dụng phần mềm LAPVIEW thiết kế các bài giảng mô phỏng để hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy tại các cơ sở giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.
Nguyễn Ngọc Hùng
Đinh Gia Huân
Trần Hiếu
Vũ Ngọc Tuấn
Nguyễn Trung Kiên
2011
CB2011-03-03
15
Nghiên cứu phương pháp, quy trình đánh giá bài giảng tích hợp đối với trình độ cao đẳng nghề
Phan Sỹ Nghĩa
Phan Sỹ Nghĩa
Nguyễn Thế Mạnh
Lê Văn Tiến
Phạm Xuân Thu
Cao Danh Chính
2012
CB2012-01-BS
16
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí và thiết kế Barem đánh giá kỹ năng thực hành tại các cơ sở giáo dục kỹ thuật - dạy nghề
Nguyễn Ngọc Hùng
Đinh Gia Huân
Nguyễn Văn Hùng
Trần Sỹ Long
Trần Thanh Tâm
2012
CB2012-01-09

17

Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường sư phạm kỹ thuật

Hà Xuân Hùng

ThS. Đinh Gia Huân
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
ThS. Vũ Văn Lợi
ThS. Trần Trung Kiên

2013

CB2013-04-05

18

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đào tạo giáo viên dạy nghề tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo chuẩn giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề

Phan Sỹ Nghĩa

 Nguyễn Thế Mạnh 
Trần Văn Khiêm
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Trường Giang 
Nguyễn Ngọc Hùng

2013

CB2013-04-02

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài cấp Bộ”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: